KONSEP JAHILIYAH

6.0 PENGENALAN.

Dewasa ini kita lihat masyarakat sudah kembali ke zaman Jahiliyah, di mana segala tindak tanduk sebahagian daripada ahli masyarakat sudah lagi tidak berlandaskan agama atau nilai-nilai moral sejagat.

6.1 Definisi Jahiliyah.

Bahasa - Jahiliyah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahlun atau jahlatun yang beerti bodoh dan sesat.

Jahiliyah menurut penjelasan (istilah) oleh al Qur’an ialah “Sikap menolak petunjuk Allah SWT, tidak mahu menerima, tidak mahu patuh dan tidak mahu tunduk
kepada hukum-hukum Allah.”

Firman Allah SWT :
Maksudnya :
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki ? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi yang yakin?” (Al-Ma’idah : 50)

Al Qur’an menjelaskan bahawa kejahilan orang-orang Arab Jahiliyah bukanlah kerana mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu falak, kimia dan perubatan atau mereka tidak mengetahui politik atau tertinggal dalam bidang kebendaan atau mereka langsung tidak mempunyai nilai-nilai kemuliaan diri. Sebaliknya al Qur’an menyebut mereka itu kaum jahiliyah kerana mereka menghukumkan sesuatu mengikut hawa nafsu dan menolak hukum Allah. Oleh itu satu-satunya tukaran untuk jahiliyah ialah Islam. Itulah yang digunakan oleh al Qur’an untuk mengukur kehidupan manusia sebagai lawan jahiliyah, sama ada jahiliyah Arab atau jahiliyah lainnya dalam sejarah.

Sesungguhnya kitab suci al Qur’an telah banyak menceritakan peradaban umat-umat yang terdahulu seperti peradaban Roman, China dan lain-lain. Ternyatalah peradaban mereka lebih tinggi daripada peradaban bangsa Arab semasa datangnya Islam. Namun demikian Islam masih menganggap peradaban itu sebagai jahiliyah juga kerana ia tidak mengikut petunjuk Allah.

Maksud Firman Allah:
“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperlihatkan bagaimana akibat (yang dideritai) oleh orang-orang sebelum mereka ? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka (sendiri). Dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkan lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka membawa bukti nyata (tetapi mereka mendustakannya, lalu Allah mengazab mereka). Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka akan tetapi mereka yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.” (Ar-Rum : 9)

Balasan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.

6.2 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH

Sosial
i. Masyarakat Arab yang tinggal di Bandar dikenali sebagai Arab Hadari dan di padang pasir Arab Badwi yang hidup secara berkabilah. Penyatuan masyarakat berkabilah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (assabiyah).
ii. Selalu berlaku peperangan sesama sendiri. Tujuannya untuk mencari nama, kuasa, pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah. Contohnya Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah.
iii. Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya sama ada dalam keluarga atau masyarakat. Mereka beranggapan bahawa anak perempuan apabila besar boleh menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh itu masyarakat Arab sanggup menanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Contoh Bani Tamin dan Asad. Mereka juga berkahwin sesuka hati tanpa had dan batas.

Ekonomi
i. Dari segi ekonomi ketidakstabilan politik membawa kepada masalah ekonomi masyarakat Arab. Keruntuhan masyarakat Maarib di Yaman membawa kepada kemerosotan ekonomi. Hasil pertanian merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik.
ii. Di bahagian utara, kawasan diliputi padang pasir, oleh itu aktiviti perdagangan dijalankan di kota Mekah, Hirah dan Ghassan. Tetapi perdagangan kurang menguntungkan di sebabkan pertelagahan sesama kabilah.
iii. Puak Quraisy mengeksploitasi perdagangan dengan mengenakan tekanan kepada kaum Badwi yang tinggal di padang pasir. Sebagai reaksi puak Badwi bertindak balas dengan melakukan rompakan ke atas kafilah Quraisy.
iv. Kegiatan ekonomi kaum Badwi yang utama ialah menternak secara nomad seperti unta, kambing dan biri-biri. Mereka berpindah-randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan. Amalan ekonomi mereka melambangkan kehidupan primitif.

Politik
i. Pada zaman Jahiliyah tidak terdapat sesebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa. Politik tergugat akibat penjajahan. Di sebelah utara dikuasai kerajaan Rom dan Parsi sementara di selatan dikuasai kerajaan Habsyah. Kota Makkah menerima kesan buruk akibat penjajahan misalnya Peperangan al- Fijar.
ii. Keadaan politik di kawasan yang dijajah seperi Ghassan, Hirah dan Yaman lebih teruk. Masyarakat hidup secara berpuak-puak serta sering berperang sesama sendiri.
iii. Walaupun negeri tersebut mempunyai pentadbiran sendiri tetapi tidak boleh dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana teletak di bawah kuasa penjajah.

Agama dan kepercaayaan
i. Kesesatan agama berlaku kerana ia mempunyai pertalian dengan zaman sifat gasar mereka itu. Penagaruh asing menjadi faktor pendorong kepada tersebarnya pelbagai agama di semenanjung Arab. Pihak Parsi menyebarkaan agama Majusi, Rom menyebarkan agama Nasrani.
ii. Kota Mekah kekal sebagai pusat agama menyembah berhala.
iii. Golongan beragama boleh dikategorikan kepada 5 bahagian iaitu Wathani, Nasrani, Majusi, Yahudi dan Hanif.
iv. Menyembah berhala merupakan agama dominan dikalangan orang Arab. Menurut Ibn Kalbi penyebaran agama menyembah berhala berpunca daipada Umar Bin Luai yang pergi ke Syam dan ternampak kaum Balqa’ menyembah berhala lalu beliau membawa agama itu ke Makkah.
v. Di antara berhala yang masyhur ialah al- Lat di Taif, Al- Uzza di Nakhlah, al- Manat di antara Mekah dan Madinah dan Hubal di kota Makkah. Di sekeliling Kaabah terdapat sebanyak 360 buah berhala.
vi. Agama Majusi tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Agama Majusi terbahagi kepada 3 mazhab iaitu Zarwaniyah, Kayumarthiyah dan Zaradushtiyah. Kebanyakkan penganut tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain.
vii. Agama Yahudi di bawa oleh Nabi Musa yang di utuskan Kitab Taurat dan penganut asal ialah Kaum Bani Israel. Tetapi mereka telah mengubah isi kandungan kitab Taurat.
ix. Sebahagian masyarakat Arab mengamalkan kepercayaan animisme seperti percaya roh, penunggu dan kuasa ghaib. Pemujaan matahari diamalkan oleh masyarakat Main. Ada yang menyembah pokok seperti masyarakat Najram.
x. Ada kepercayaan yang dianggap sebagai unsur karut dan tahyul seperti menilik nasib, melihat kearah burung terbang. Jika burung terbang disebelah kiri menandakan perjalanan tidak selamat begitulah sebaliknya.

Ilmu Pengetahuan
i. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakkan orang Arab buta huruf. Menurut al-Baladhusi hanya terdapat 17 orang sahaja yang pandai membaca dan menulis. Justeru mereka dianggap sebagai masyarakat buta huruf. Disebabkan buta huruf, perkembangan ilmu hanya dalam bentuk lisan sahaja iaitu hafalan dan ingatan.


6.2.1 CONTOH AMALAN JAHILIYAH MASA KINI

6.3 ANCAMAN JAHILIYAH MASA KINI.

Ternyata amalan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah amat sukar dikikis dan dihapuskan dalam masyarakat kita, sebaliknya kaum jahiliyah ini telah mengancam umat Islam masa kini. Ancaman-ancaman yang dilakukan oleh golongan jahiliyah terhadap umat Islam meliputi semua aspek kehidupan seperti:

6.3.1 Akidah.

Akidah jahiliyah adalah bertentangan dengan aqidah Islam, sama ada dari aspek kepercayaan, perkataan atau pun perbuatan. Akidah jahiliyah adalah karut iaitu tidak mahu menerima dan patuh dengan ajaran Islam serta mengingkari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al Qur’an dan al Sunnah. Contohnya mempercayai tilik nasib, bomoh dan juga tangkal azimat.

Firman Allah SWT :

Maksudnya :
“Allah telah mensyaria’atkan agama untukmu semua iaitu yang diwasiatkan kepada Nuh yang Kami wahyukan padamu, juga Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, hendaklah kamu semua menegakkan agama itu dan jangan berselisih di dalam melaksanakannya.”
(Asy-Syura : 13)

Hanya Allah yang wajib disembah dan tempat untuk meminta pertolongan. Umat Islam hendaklah menjauhi ancaman golongan jahiliyah yang cuba memesongkan aqidah mereka dengan kepercayaan yang karut seperti menyembah pokok, matahari, kubur dan sebagainya. Sebaliknya umat Islam diseru supaya sentiasa menegakkan agama Allah untuk kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat.


6.3.6 Ibadah.

Ancaman jahiliyah terhadap ibadah umat Islam hari ini adalah dengan mewujudkan pusat-pusat hiburan seperti pub, karaoke, cyber café dan sebagainya. Begitu juga media cetak dan media elektronik yang turut memaparkan pelbagai jenis hiburan yang ada sesetengahnya tidak sesuai untuk dibaca atau ditonton. Pusat-pusat hiburan ini akan memberi kesan kepada umat Islam, terutamanya golongan remaja dari mengerjakan ibadah. Mereka (umat Islam) akan sentiasa sibuk dengan hiburan sehinggakan tiada masa untuk mengerjakan ibadah seperti sembahyang berjamaah, bertadarus dan lain-lain lagi. Masjid dibiarkan kosong tanpa penghuni dan kalau ada pun hanyalah golongan tua yang tidak berdaya untuk mencari hiburan.

Untuk melawan ancaman ini, umat Islam harus kuat dan bersatu padu sama ada dengan cara memulaukan pusat-pusat hiburan ataupun pihak yang berwajib tidak mengeluarkan lesen untuk membina pusat-pusat hiburan secara berleluasa. Hanya amalan yang diredhai Allah sahaja yang menjadi penolong kita di akhirat.

6.3.6 Sosial.
Sistem sosial yang diamalkan oleh golongan jahiliyah ialah pilihan antara individu dan masyarakat. Sekiranya mereka memilih kehidupan individu, hak itu dianggap suci dan tidak boleh dicerobohi. Mereka memandang tinggi kedudukan individu sehingga mengabaikan hak masyarakat. Masyarakat tidak boleh mencampuri urusan peribadi, mereka bebas melakukan apa sahaja tanpa batasan.

Di satu pihak lain, sekiranya sistem sosial mereka ditegakkan di atas kehidupan masyarakat, mereka akan menganggap masyarakat itu suci dan lebih berhak atas segalanya sehingga mengabaikan hak individu. Individu tidak berhak memikirkan sesuatu, menentukan fikiran, kepercayaan dan adat kebiasaannya sendiri. Individu harus tunduk kepada masyarakat.

Ancaman sosial jahiliyah hari ini begitu jelas dan nyata terhadap umat Islam, oleh itu untuk membanterasnya umat Islam tidak boleh memisahkan antara individu dan masyarakat. Sebaliknya individu dan masyarakat harus saling bergantungan untuk menegakkan agama Allah. Apabila masyarakat mengambil tahu hak individu dan individu mengambil tahu hak masyarakat, maka masalah sosial yang berlaku seperti buang bayi, sumbang mahram, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dapat dihapuskan.

6.3.6 Akhlak.

Akhlak masyarakat jahiliyah sangat buruk di mana mereka boleh melakukan apa sahaja tanpa batasan. Mereka tidak ada sistem nilai seperti wajib, haram, sunat, harus dan makruh yang memberi balasan kepada pelakunya sama ada mendapat pahala ataupun dosa. Oleh sebab itu mereka boleh bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, melakukan zina, meminum arak, berjudi, hisap dadah, memakan pil estacy dan sebagainya. Tiada lagi adab sopan dan tatasusila sebagai seorang yang bergelar Islam. Ancaman ini menyebabkan manusia tunduk dengan hawa nafsu yang dipimpin oleh syaitan.
Sebagai seorang yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita berusaha untuk mengembalikan semula akhlak Islamiyah ke dalam masyarakat agar mereka tidak terus terleka dengan keseronokan dunia.

Firman Allah:

Maksudnya :
Dan tidaklah (dinamakan) kehidupan dunia ini melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan.” (al-Ana’am : 32)

6.3.6 Pemikiran.

Jahiliyah sentiasa ingin merosakkan pemikiran umat Islam dari aspek hubungannya dengan tuhan, dengan alam dan kehidupan sesama manusia. Mereka menyelewengkan pemikiran manusia mengenai hakikat ketuhanan yang sebenar serta hubungan manusia dengan tuhan. Mereka menyeleweng dari tujuan asal mengapa manusia diciptakan sebagai khalifah Allah yang ditugaskan untuk menegakkan Islam dan menjaga keamanan di muka bumi. Sebaliknya jahiliyah mempunyai taghut yang menyebabkan kehidupan manusia terbahagi kepada dua :

• Cenderung kepada ketuhanan.

Walaupun Tuhan (Allah) masih tetap disembah, tetapi pemikiran mereka lebih dikuasai oleh ‘tuhan-tuhan’ yang tidak berhak disembah yang mereka sengaja ada-adakan.

• Cenderung kepada alam nyata / dunia. (Menjauhi agama Allah)

Yang cenderung untuk menjauhi agama Allah adalah lebih ramai yang akan menyebabkan rosaknya kehidupan di muka bumi. Mereka leka dengan keindahan di dunia yang melampaui batas seperti menceburkan diri ke lembah maksiat dengan berjudi, minum arak berzina dan sebagainya. Mereka lupa dengan kehidupan akhirat dan lalai dalam mengerjakan suruhan Allah.

6.3.6 Ekonomi.

Ekonomi jahiliyah lebih menguasai ekonomi Islam. Amalan riba semakin bertambah. Bagi orang-orang yang mengamalkan ekonomi jahiliyah riba’ telah menjadi nadi dalam kehidupan seharian.

Allah SWT berfirman:

Maksudnya :
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli(berniaga) dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah : 275)

Dari ayat di atas jelas kepada kita bahawa Allah telah mengharamkan riba’ dan menghalalkan jual beli. Ekonomi jahiliyah telah membolehkan riba’ yang amat bertentangan dengan ekonomi Islam. Ternyata riba’ telah memeras hak masyarakat Islam dan ekonomi jahiliyah lebih cenderung kepada ekonomi Kapitalisme, yang mana masyarakat sentiasa ditindas untuk keuntungan sebelah pihak.

Untuk mendapat keberkatan dari Allah, maka kita hendaklah menolak ekonomi jahiliyah dan mengamalkan sistem ekonomi Islam.

2 comments:

  1. byk prlakuan jahiliah mash wujud di kalangan kita

    ReplyDelete
  2. syukran atas perkongsian ilmu ini.banyak yang telah ana peroleh. semoga terus thabat menyampaikan ilmu :)

    ReplyDelete